Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhoudkantoor Jazz, gevestigd Sagittastraat 8, 3204 CR te Spijkenisse, hierna te noemen de opdrachtnemer.

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden,
2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard:
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in elk geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging:
4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen en gegevens waaronder stukken of gegevensdragers, en ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer worden aangegaan. Wijzigen in deze voorwaarden zijn slechts geldig als ze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanvang en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend, De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan
opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4: Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, en ook alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4. Als en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade van de opdrachtnemer, de door hem gemaakte extra kosten en diens extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden,
zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering opdracht
1. Opdrachtgever bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
2. Opdrachtgever heeft het recht om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde, als dit naar het oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een adequate uitvoering van de opdracht. Als dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever over het inschakelen van derden van tevoren overleg plegen.
3. Opdrachtnemer kan alleen maar werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden voortvloeien uit de onder artikel 4, lid 5
bedoelde omstandigheden.
4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps) regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. De opdrachtgever respecteert de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichten steeds volledig.
5. De opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorg betrachten, maar is voor eventuele fouten van derden niet aansprakelijk.

Artikel 6: Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van opdrachtgever verkregen bescheiden en informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving een informatieplicht heeft.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan hem door zijn opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf
optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit zijn werkzaamheden en die waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden gebruik maakt, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degenen die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9: Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft vóor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel
daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dien overeenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer
hiervoor andere afspraken hebben gemaakt.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever en opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling door opdrachtgever van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn van 7 dagen. Bij een afgesproken maandprijs gaat het om twaalf termijnbetalingen. Bij het verwerken van de administratie achteraf dient de afgesproken prijs in één keer voldaan te worden. Bij (extra) werkzaamheden op uur basis, dient, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, de betaling te geschieden binnen de gegeven betalingstermijn van 7 dagen, doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde op de door de opdrachtnemer op te geven bankrekening of via IDEAL. 
De dag van de betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van de opdrachtnemer.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn of, als geen betalingstermijn is overeengekomen, niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de opdrachtnemer na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, direct de wettelijke rente (ex artikel
6:119 of indien toepasselijk 119a van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd tot aan de dag der voldoening.
3. Als de opdrachtgever niet binnen de onder het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom. Als de opdrachtnemer hogere kosten dienst te maken ter incasso van haar vordering, komen deze eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met kosten en rente als
bedoeld in de leden 2 en 3.
5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te
bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd op zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11: Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgevers niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegd redelijke termijn.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. 
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.
2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen  verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer.
3. Als de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die hem kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende
opdracht aan opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid. Als geen sprake is van een specifieke opdracht (er is bijvoorbeeld een doorlopende opdracht), dan is elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste driemaal het bedrag van het honorarium dat over het laatste jaar voorafgaande aan de fout aan de opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.
4. Opdrachtnemer heeft ten allen tijden het recht, als en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 13: Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het honorarium verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Opdrachtnemer zal een opzeggingstermijn hanteren van 1 maand tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4. Bij het niet maandelijks inleveren van de administratie - hiermee bedoelen wij inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen, eventuele creditcard afschriften en Paypal bestanden - zal de overeenkomst automatisch ontbonden worden nadrie maanden.
5. Opdrachtnemer per direct de overeenkomst kan opzeggen indien opdrachtnemer van mening is dat er een vertrouwensbreuk of geschil is ontstaan wat niet oplosbaar blijkt te zijn.

Artikel 14: Opschortingsrecht
1. Opdrachtgever is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafwending de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemeen voorwaarden van toepassing zijn, is Nederland recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
Copyright © 2024 All Rights Reserved