• Privacy

  • Privacy

  • Privacy

  • PrivacyPrivacyverklaring


Boekhoudkantoor Jazz, gevestigd aan Sagittastraat 8 te Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Boekhoudkantoor Jazz
Sagittastraat 8
3204 CR Spijkenisse
Tel: 0181-850412 (tevens whatsapp)

E.L. Evers is de Functionaris Gegevensbescherming van Boekhoudkantoor Jazz, zij is te bereiken via info@boekhoudkantoorjazz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Boekhoudkantoor Jazz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt zoals:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
• Burgerservicenummer (BSN)
• Geboortedatum
• Belastingtechnische & financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
• Om financiële en belastingtechnische diensten bij u af te leveren
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk tie verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming:
Boekhoudkantoor Jazz neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boekhoudkantoor Jazz) tussen zit.

Uiteraard hebben wij met onze ICT-specialist de uiterste maatregelen genomen om de risico’s te minimaliseren. Heeft u hierover vragen dan staan wij u graag ter woord.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren:
Boekhoudkantoor Jazz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u cliënt af ben zullen we alle gegevens die in ons bezit zijn aan u overdragen. Wij sluiten zodoende het dossier en verwijderen alle gevoelige personalia.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Boekhoudkantoor Jazz deelt uw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekhoudkantoor Jazz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boekhoudkantoor Jazz uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Boekhoudkantoor Jazz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekhoudkantoor Jazz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boekhoudkantoorjazz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Boekhoudkantoor Jazz wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer info.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Boekhoudkantoor Jazz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarheid en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@boekhoudkantoorjazz.nl


Copyright © 2024 All Rights Reserved